Opći uvjeti poslovanja

NEKRETNINE RADMAN D.O.O.

SPLIT   I.GUNDULIĆA 26/I

MB.2618940

 

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja Nekretnine RADMAN d.o.o. uređuje se poslovni odnos između Nekretnina RADMAN d.o.o. i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: nalogodavac) koja sa Nekretninama Radman d.o.o. sklapa ugovor o posredovanju. Nekretnine RADMAN d.o.o. je ovlašteno trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i koje je upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina pri HGK.

 

POSREDOVANJE ZA PRODAVATELJA

Članak 2.

Kada Prodavatelj da nalog Nekretninama RADMAN d.o.o. da posreduje u prodaji njegove nekretnine Nekretnine RADMAN d.o.o. će sa prodavateljem sklopiti ugovor o posredovanju.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Nekretnine RADMAN d.o.o. se obvezuje obavljati osobito slijedeće za prodavatelja (nalogodavca):
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te upozoriti nalogodavca na:
- očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
- upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu
- pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
- nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,
- okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje    dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane     troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
7. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to     zemljište
8. ishoditi izradu predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina te tabularne izjave

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE PRODAVATELJA
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Nekretnine RADMAN d. o. o. će naplatiti proviziju od prodavatelja u iznosu od 2 % + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene za nekretnine na području Splitsko dalmatinskee, a 3% + PDV za nekretnine izvan područja Splitsko-dalmatinske županije., uključujući nekretnine na dalmatinskim otocima. Nekretnine RADMAN d.o.o. zadržavaju pravo da i od kupca naplate posredničku naknadu (proviziju), o čemu će s kupcem zaključiti ugovor o posredovanju.
Nekretnine RADMAN d.o.o. zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine.

 

POSREDOVANJE ZA KUPCA

Članak 3.

Kada Kupac da nalog Nekretninama RADMAN d.o.o. da posreduje prilikom kupnje nekretnine, a agent Nekretnina RADMAN d.o.o. ga dovede u vezu s prodavateljem iste nekretnine, s kupcem se potpisuje ugovor o posredovanju.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Nekretnina RADMAN d.o.o. se obvezuje obavljati osobito slijedeće za kupca (nalogodavca):
1. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
2. ishoditi izradu predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina,
3. kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
4. u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, agent Nekretnina RADMAN d.o.o. prisustvuje solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, nakon čega prijedlog za uknjižbu hipoteke nosi u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke.
5. nakon što hipoteka bude uknjižena kupcu dostavlja rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom.
6. prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine
7. upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili sa uvjetima za oslobađanje od poreza na promet nekretnina
POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE KUPCA
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina društvo Nekretnina RADMAN d.o.o. naplaćuje proviziju od kupca u iznosu od 2 % + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine na području Splitsko-dalmatinske županije, a 3% + PDV za nekretnine izvan područja Splitsko -dalmatinske županije, uključujući i srednjedalmatinske otoke. Nekretnine RADMAN d.o.o. zadržava pravo da i od prodavatelja naplatiti posredničku naknadu (proviziju), o čemu će s prodavateljem zaključiti ugovor o posredovanju. Nekretnine RADMAN d.o.o. zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine.

 

POSREDOVANJE ZA NAJMODAVCA/ZAKUPODAVCA     
I NAJMOPRIMCA/ZAKUPOPRIMCA
Članak 4.

Kada najmodavac ili zakupodavac Nekretninama RADMAN d.o.o. da nalog da posreduje kod najma ili zakupa njegove nekretnine, sklopiti će ugovor o posredovanju. Obveze Nekretnina RADMAN d.o.o. je da provjeri vlasništvo nekretnine koje je predmet najma ili zakupa, da izvrši prezentaciju predmetne nekretnine, da vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam ili zakup predmetne nekretnine, da prisustvuje primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji.

POSREDNIČKA  NAKNADA OD NAJMODAVCA/ZAKUPODAVCA i NAJMOPRIMCA/ZAKUPOPRIMCA
Minimalna naknada: 75% mjesečne najamnine/zakupnine plus PDV
Naknada za najam ili zakup trajanja od 1-5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine plus PDV
Naknada za najam ili zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine plus PDV.

Nekretnine RADMAN d.o.o. Zadržavaju pravo da i od najmodavca/zakupodavca i najmoprimca/zakupoprimca naplatiti posredničku naknadu (proviziju), o čemu će s najmodavcem/zakupodavcem i najmoprimcem/zakupoprimcem zaključiti ugovor o posredovanju. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.

U Splitu, 15. ožujka 2010.